นายทองดี โพนนางาม
เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม


นายทวี ยุบลไสย
เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม


นางสาววัลภาพร โสวันเทา
เจ้าหน้าที่งานฟาร์มนายชยพล แก้วประสง
เจ้าหน้าที่งานฟาร์มนายนพรัตน์ อัคลา
เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม


ว่าง

 เจ้าหน้าที่งานฟาร์มนายแรม ปาราจูม
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


นายภูฤทธิ์ เผ่าพงษ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ยามรักษาการณ์)

นางดวงกมล โมกขะเวส
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปนายประภากร ช่อพะยอม
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นางสาววนิดา ไชยสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการนายพิธาน ด้วงกลัด
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นางสาวอิสรีย์ คันทะทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นางสาวนัฐติญา ปานภูมิ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


 
       

 
กลับหน้าหลัก