นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์
หัวหน้าแผนกวิชาประมง


นายหนูไกร พลเวียง
ครูประจำแผนกวิชาประมง

นางฐิติยา แผนเมือง
ครูประจำแผนกวิชาประมง

นายจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
ครูประจำแผนกวิชาประมง

 

 

 

   
 
กลับหน้าหลัก