นางสมปอง บุญญา
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
 


นางใจสวรรค์ นามแถ่ง
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจนางสาวณัชชา โชคธนสถิตย์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจนางวรรณภา มายิ้ม
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ


นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวชญานิศ วงศ์ทิมารัตน์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 
กลับหน้าหลัก