นางสมปอง บุญญา
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
 


นางใจสวรรค์ นามแถ่ง
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจนางสาวณัชชา โชคธนสถิตย์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสวรรค์ สมประสงค์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจนางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวชญานิศ วงศ์ทิมารัตน์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางวรรณภา มายิ้ม
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

 

 
กลับหน้าหลัก