นายสมศักดิ์ บุญให้ (แผนกวิชาพืชศาสตร์)
นางลัดดา ด้วงสำรวย (แผนกวิชาพืชศาสตร์)
นางสาวศศิพิมพ์ แห้วเพ็ชร (แผนกวิชาพืชศาสตร์)
นางสาวสุพัตรา พลีสุ่มทอง (แผนกวิชาพืชศาสตร์)
นายบุญเลิศ ดีเด่น (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
นางสาวเพ็ญศิริ โพนงาม (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
นางสาวกฤติกานต์ คำพร (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)
นายหนูไกร พลเวียง (แผนกวิชาประมง)
นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์ (แผนกวิชาประมง)
นายจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล (แผนกวิชาประมง)
นายสมนึก กรอกกลาง (แผนกวิชาช่างกลเกษตร)
นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์ (แผนกวิชาช่างกลเกษตร)
นางสุนันทา อรุณฉาย (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
นางสาวดวงพร วัชรานนท์ (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
นางพลอยพูลศิริ ดีนอก (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์ (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
นายวิศม รังไสว (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
นางมะลิ คุ้นเคย (แผนกวิชาบริหารธุรกิจ)
นางสมปอง บุญญา (แผนกวิชาบริหารธุรกิจ)
นางใจสวรรค์ นามแถ่ง (แผนกวิชาบริหารธุรกิจ)
นางวรรณภา มายิ้ม (แผนกวิชาบริหารธุรกิจ)
นายวันเฉลิม นาคร้อยแก้ว (แผนกวิชาบริหารธุรกิจ)
 

 
กลับหน้าหลัก