พันจ่าอากาศเอก ชัยมงคล จำรูญ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

 

นายบุญเลิศ ดีเด่น
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายณัฎฐปกรณ์ ลาภมาก
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสุนันทา อรุณฉาย
ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

       

 

 
กลับหน้าหลัก