วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน พ. ศ. 2485 มีชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมชลบุรี” โดยได้รับความช่วยเหลือจาก พลเรือเอกหลวงสินธุ์ กมลนาวิน แม่ทัพเรือ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อให้โรงเรียนส่งผลิตผลจากพืชและสัตว์ จำหน่ายแก่กองทัพเรือสัตหีบ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อเผยแพร่วิชากสิกรรม แผนใหม่ มีที่ดินแรกเริ่มครั้งนั้น 297 ไร่

พ.ศ. 2511 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของโรงเรียนทางทิศเหนือประมาณ 70 ไร่ไปก่อสร้างโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ และได้จัดงบประมาณ ซื้อที่ดินด้านตะวันออกให้โรงเรียนเพิ่ม ประมาณ 100 ไร่ โดยใช้งบประมาณ ปี 2513 เป็นเงิน 600,000 บาท

พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี" ตามโครงการปรับปรุงการศึกษาเกษตรของกรมอาชีวศึกษา ในการส่งเสริมการศึกษา ทางด้านวิชาชีพเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พ.ศ. 2537 วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ได้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยชุมชนนาจอมเทียน” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต้องการขยาย บทบาทของ วิทยาลัยเกษตรกรรม ในการผลิตและพัฒนากำลังคนวิชาชีพระดับกลางให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและภูมิภาค

พ.ศ. 2539 กรมอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างวิชาการและเทคโนโลยีแก่วิทยาลัยเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวไกลของโลก แห่งเทคโนโลยี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี” และยกเลิกวิทยาลัยชุมชนนาจอมเทียน ในวิทยาลัยเกษตรกรรม

พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา และใช้ชื่อว่า สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วิทยาเขตเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นผลิตกำลังคนกึ่งฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่


ปรัชญา


ความรู้ดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม

อัตลักษณ์

มีทักษะพร้อมปฎิบัติงาน


พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ

2. พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

3. พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคนสู่อาเซียน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


สีประจำวิทยาลัย

     
 (เขียว-ขาว-เหลือง)

 
กลับหน้าหลัก